Ordföranden, överste Lennart Uller, berättar:

Jag är ordförande och en av grundarna för stiftelsen SMB. Främsta uppgiften är att värna om det militära kulturarvet. Vi vill erbjuda dig ett brett och bra utbud av militärhistoria och högklassig service. Detta gör vi främst genom upplevelseklubben Pennan & Svärdet.


Jag har liksom de flesta ledamöterna i stiftelsens styrelse en bakgrund i det militära, som officerare. Tidigare var jag bland annat chef för Norrlands artilleriregemente i Östersund (A4) samt Artilleri- och ingenjörshögskolan (AIHS) och Militärhistoriska Avdelningen (FHS) i Stockholm. Vi har alla ett starkt militärhistoriskt intresse och här finns även mycket erfarenhet av författande, produktutveckling och redaktionellt arbete.
Stiftelsen grundades för att verka försvarsfrämjande, bevara det militärhistoriska kulturarvet samt att underlätta spridningen av militärhistoria. Bakom detta finns övertygelsen om att historien måste hållas levande. Bara genom att känna till bakgrund och traditioner kan vi förstå dagens samhälle och den värld vi lever i – varför det ser ut som det gör. Vi kan lättare medverka till att nödvändiga förändringar sker på ett klokt sätt. Studiet av historien skall inte uppfattas som en ensidig återblick. Militärhistorian du erbjuds behandlar till större delen vad som skett tidigare; detta ger en grund för reflektioner om nutiden.

Det är min förhoppning att du i vår gemenskap skall kunna hitta filmer från vad som ändrade världen i vår tid det andra världskriget – liksom också klipp om svenska försvaret, detaljerade kartor, fantastiska bilder, unika artiklar, människoskildringar och mycket mer. Jag ser själv med spänning fram emot allt det som erbjuds och inte går att hitta någon annanstans: unika filmer, militära utrustningsdetaljer, memorabilia och böcker med mera.


Med högaktning
Lennart Uller
Lennart Uller
Överste, ordförande för SMB

 

 

 

Styrelsens ledamoter


 

Lennart Uller

Överste

Lennart Uller blev officer 1965 och var bl. a. chef för Norrlands artilleriregemente i Östersund (A4), samt Artilleri- och ingenjörshögskolan (AIHS) samt Militärhistoriska avdelningen på Försvarshögskolan. Han är ledamot av KKrVA, var säkerhetspolitisk kommentator i TV och har skrivit många artiklar om aktuell militära frågor. I stiftelsens styrelse innehar han posten som ordförande.

 

 

Ingvar Gustafsson

Överste av 1. graden

Överste 1. Ingvar Gustafsson både påbörjade och avslutade sin militära bana i hemstaden Östersund som fördelningschef och slutligen försvarsområdesbefälhavare. Han var bataljonschef på I 22 i Kiruna och har innehaft en rad befattningar på till exempel vid Infanteriets kadettskola, Lantmäteriet, milostaberna i Östersund och Boden samt vid Arméstaben. Ingvar är också regementshistorisk författare och Mobförrådets chef och beskyddare.

 

 

Gustaf von Hofsten

Kommendör av 1. graden

Gustaf von Hofsten tog officersexamen 1964, efter att ha utbildat sig till marinintendent. Han har tjänstgjort på olika fartyg och fartygsförband med tjänsten som stabsintendent vid Kustflottan som sista sjötjänstbefattning. Efter det att Gustaf gått iland 1981 tjänstgjorde han främst i högre administrativa chefsbefattningar vid Försvarets materielverk, Försvarsstaben och Högkvarteret.  Gustaf är stiftelsens marinhistoriske expert och ansvarig för Nautiska klubben i Pennan & Svärdet.

 

 

Per Iko

Major, fil. mag.

Per Iko är chef för Militärhistoriska avdelningen på Försvarshögskolan, filosofie magister och major i kavalleriet. Han har en bakgrund från I 22 i Kiruna och K 3 i Karlsborg, verksam i jägar- och underrättelsetjänst, samt har erfarenhet från internationell tjänst. Per har både ett brett och djupt grepp om militärhistoria och är utöver styrelseledamot i stiftelsen även ledamot av Svenska militärhistoriska kommissionen.

 

 

Margareta Beckman

Tidigare chef för Krigsarkivets forskningsbibliotek.

Margareta inledde i samband med chefspositionen för Krigsarkivets forskningsbibliotek en framgångsrik författarkarriär inom huvudsakligen äldre militärhistoria och har även översatt franska och tyska verk i detta ämne.
Hon har särskilt publicerat sig inom äldre historia och Europas utveckling under 17- och 1800-talen. Margareta är stiftelsens kvalitetsansvariga och medverkar i Pennan & Svärdets digitala utveckling som it- och webbstrateg.

 

 

Peter Källoff

Major

Peter Källoff var pansarofficer i Skövde i 12 år innan han blev uttagen till arméflyget. Han har arbetat som helikopterpilot i arméflyget och hade en ledande roll vid införandet av Hkp 9-systemet för pansarbekämpning. Han avslutade sin karriär vid Arméns flygcentrum i Boden. Peter är en stor flygentusiast, har deltagit i skrivandet av arméflygets historia och är verksam som museilärare vid Flygvapenmuseum i Linköping.

 

 

Carl-Fredrik Geust

Tidigare på ledande poster i finländskt näringsliv, expert på finländskt militärväsen, diplomingenjör, tekn. dr. hc.

Carl-Fredrik Geust är stiftelsens finländske representant och har en gedigen militärteknisk och militär bakgrund. Han har verkat inom det militärtekniska området – med militärt flyg som specialitet – under flera decennier. Carl-Fredrik har skrivit ett 15-tal flyghistoriska verk och därtill ett oräkneligt antal flyg- och militärhistoriska artiklar. Han är en ledande internationell flyghistorisk expert och har ofta framträtt som sakkunnig i rysk och finländsk radio och tv. Carl-Fredrik är även medlem i ett flertal internationella organisationer i främst Finland, Ryssland, USA och Ukraina.

 

 

Per-Anders Lundström

Styresman, fil. kand., DIHR

Per-Anders Lundström är tillsammans med överste Lennart Uller och major Curt Johansson (1918 – 2012) grundare av hela SMB verksamhet. Han har tidigare skrivit flera regementshistoriska verk om bland annat Norrlands artilleriregemente (A4), Göta ingenjörkår och Arméflyget. Han ansvarar för hela SMB verksamhet och utveckling inför styrelsen. Han driver det dagliga arbetet med bl.a. Pennan & Svärdet med oerhörd entusiasm. Per-Anders vurmar inte minst för spårtrafik och är ansvarig för Spårklubben.

 

 

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!